تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - به سلامتی اونایی که خیلی تنهان اما .. نه که نتونن با کسی باشن فقط .. دلشون نمیخواد با هر کسی باشن !!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمدلم لک زده واســﮧ یــﮧ عاشقانـﮧ ے اروم . . .
کــﮧ تو رو سفت بغل کنم . .
بذارے ازت گـلــﮧ کنم . .
از همــﮧ این کابوسهایـے کــﮧ چشم تــــورو دور دیـــدن و آزارم دادن . .
گریــــﮧ کنم و تو اشکامو پاکـــ کنــے . . .


من ماندم و 16 جلد لغت نامه ..
که هیچ کدام از واژهایش مترادف "دلتنگی" نمیشود...
کاش دهخدا میدانست دلتنگی معنا ندارد!!

درد دارد... درد

یاבته گفتے بــ ﮧ شرافتمَ قسمَ تآ اפֿرشَ هستمَ
شرافتتَ پیشَ مـטּ گرو مونـבهَ

حـآلا بآ عشقــ ﮧ جـבیـבتَ چیکار میکنے بے شرَف؟!!


تلــــخ میگذرد…
ایـــــن روزها
که قرار استـــ
از او …برای دلـــــــــــم

یک انســـــان معمـولی بســـــــــازم!!

نه اِینْ تُو نیْستی
کِه مَرا از یادْ بُردِه ایْ
اِینْ مَنم
کِه بِه یادَم اجازِه نمیدَهمْ
حتْی اَز نَزدیکْی ذِهنْ تُو عُبور کــُـنَد..
صُحبَتْ اَز فَرامُوشْی نیسْت
صُحبَت از لیاقَت اسْت .... !
نوشته شده در 27 آبان 91 ساعت 13:29 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت