تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - وای خـــاطرات داره دیونم میکنه


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

    

 
همدیگر را فراموش نکنیم،
شاید سالها بعد در گذر جاده ها
بى تفاوت از کنار همدیگر بگذریم
و بگوییم آن غریبه چقدر شبیه خاطراتم بود…


گفتـــــﮮ ِ בهنمــــــ بـوﮮ ِ شـ ـیر میـــבه و رفــــــــــتﮮ
هــــِــــِﮮ ِ لعـ ـــنتــــــــﮮ
امشـــب بــﮧ افـ ـتخآرت בهنـمــ بوﮮ ِ مشروبـــــــ
بــــوﮮ ِ ســــــیگار
بــــوﮮ ِ בوروغ میـــــــــבه
بر میــــ ـ ـ ــگرבﮮ ؟؟

مــــردم ایــــن شـــهر چقـــدر خوبنـــد . . .

دیدنـــد كـــفش نـــدارم ،

برایـــــم پاپــــوش درســـت كـــــردند . .


                                                                  
نوشته شده در 19 دی 91 ساعت 14:28 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت