تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - درود به اون گل های تو دست دختر گلفروش که داد میزنن "ما رو بفروش ، خودتو نفروش گلم


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


تَلخــــے ِ اَلكُل و بـِــﮧ جون میخرم فقط بـِخاطرِ اینكـِــﮧ مُوقع ِخوردنَش بـِگم:میزَنَم بـِسَلامَتـــــ­ے ِ كَســـــے كِــــﮧهیچوقت نَفهمید چـِقدردوستـَــــــشْ دارَم....
+ شـــب است ...سیگـــاری روشن میکنـــم و فردا را نظــاره میکنـــم فردایـــی که مـــی توانست... با "تـــوی" لعنتـــی شروع شود (!)
کاش پدرم میفهمیداین سیگاری که دردست من است ازتفریح نیست!
غم بزرگیست به اندازه تفاوت نسل اوتامن...

فقــــط تـــو می دانی ســــر گذشت لب های بیچــاره ام را (!)
فقط تـــو می دانـــی راز ســرخی لبهایم را که امروز پژمرده و سیاهند(!)
که فـــقط تو چِشیــــدی و نوشیــدی از شَهدِ شیرینشـــان...
ایامــی که خاطره ای شــد
خاطـــره ای که در خاطـــرم گریــــه می انگیزد هنـــوز.../.
ایامـــی که لب هـــایم تکیه گــاه لب هـــایت بودند...
که امـــروز
نه تکیـــه گاه لب هایت , که قتلگـــاه سیگارهـــا شده اند(!)
بـــاورم نمیشـــود...
از کجـــا به کجا رسیـــدم: (
بیچــــاره من..
بیچـــاره لب های پیـــرِ غمـــزده.../.
حرام زاده ای را میشناسم که خودش را نجیب زاده می خواند !
فکر میکند حرام زادگی یعنی فقط مادر ...گی !
ولی نه ...
حرام زاده کسی است که به حرامی زاییده شود ،
با پول حرام ، با نان حرام ،با افکار حرام ،با محبت حرام ! با تربیت حرام !
حـــــــــــرام زاده .........
نقابت را دیر برداشتی !
                                                                                                                                                                           
نوشته شده در 30 بهمن 91 ساعت 15:16 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت