تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - +فرو میرن همه بغض هآیمـ وقتے نفس تو در حلقومـ من مزه بآرون میده!


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایممـטּ و تو خیلے کارها به دنیا بدهکاریم (!)

مثل عکس انداختنِ دونفرے

مثل پریدטּ دوتـآیے توے گودال آب ...

مثل لیسیدن دوتایے بستنے قیفے

مثل بوسیدטּ توے آسانسور یا راه پله

مثل قدم زدטּ توے یه روزِ پاییزے

مثل یه رقص دونفرے

مثلِ . . .***************************هــــــﺮﺯﻩ ﺷـــﺪﯼ ﻓـﮏ ﻣﯽ ﮐﻨـــﯽ ﺑــﺎﮐﻼﺳـــــﯽ ؟؟؟

ﻭﺍﺳﺸـــــﻮﻥ ﻫﯿـﭻ ﺍﺭﺯﺷــﯽ ﻧــﺪﺍﺭﯼ ﻭﻗﺘــﯽ ﺑﺎ ﻟﺒﺎﺳـــــﯽ
ﺭﺳــــﻤﺎ' ﺑﺎﯾــــﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﻀـــــﯿﺎ ﮔﻔـــــﺖ : ﻋﺰﯾـــﺰﻡ ﺷـــﻤﺎ

ﻧﻪ ﺩﺍﻓـــــــﯽ، ﻧﻪ ﭘﺎﻓـــــــــﯽ ... ﺷﻤﺎ ﯾﻪ ﮔﺎﻓـــــــﯽ ﮐﻪ

ﺭﻭﺯﮔـــــــــــــﺎﺭ ﺩﺍﺩﻩ ﻭﺳــــﻂ ﺧﻠـــــﻘﺖ !***************************


قبول !!

شما خیلی با کلاسی ،

همش لباسای مارکدارمیپوشی،

اما یادت باشه گاوم پوستش چرم خالصه...


ذات آدم مهمه!!


+ گور پـدر دنیا وقتی با سه پـُک میشه رَف تو رویا...


                                 
نوشته شده در 21 اردیبهشت 92 ساعت 01:28 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت