تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - + دیکتاتـور شده است فقـط "تــو" را مے خـواهد دلم را مـے گویم...(!)


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم


"ما مــرد هستیم(!)

صورتمان ته ریشے دارد(!)

گاهے دلگیراز بے وفایے ها ، اما دلمان دریــاست(!)

جـاے گریـه كردن به بالكن میرویم و سیـگار دود میـكنیم(!)

ما با همــان دستان پهن و زبرتو را نوازش میكنیم(!)

دریایے از گرفتارے هم باشیم ،

ولے با همان صورت ناصاف تو را میبوسیم نوازشت میکنیم..

تا آرام شوے! آنقــدر مارا نامــرد نخوان!

آنقدر پول و ماشین و ثـــروتمان را نسنج (!)

فقط به ما دلت را بده تا زمین و زمان را برایت بدوزیم(!)

فقــط با ما روراست باش تا دنیا را به پایت بریزیم"


                                                                                                                                                                                                    
            

نوشته شده در 22 خرداد 92 ساعت 23:12 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت