تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - +هِـﮯ زور زَבَمـ عـاشِـقِـتـ نَـبـاشَـمـ ، نَـشُـב


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمخودارضایی می كــرد تا...

دوستت دارم هایش را خـــرج هر ناكسی نكند...!!!


******************************


 اَگِـﮧ چـیـزﮮ بِـیـטּ  مـا بِـهَـم פֿـورבِه

 فَـقَـط اِسـتِـڪـانِـﮧ اونَـمـ واسِـﮧ سَـلـامَـتـیـتـ رفیق 


 


اِلـتِـمـاسـ مـالِـ בیـروز بـوב

مـالِـ وَقـتـﮯ ڪِـﮧ بَچِـﮧ بـوבمـ . . .

مـﮯפֿـواهـﮯ بِـرَوے [?؟[

פֿُـבاפـافِـظـ******************************


ﺍﯾـﻦ ﺑـﯽ ﺗــﻔـاﻭﺗـﯿﻬـا …

ﺍﯾــﻦ ﺑـﯽ ﺧــَـﺒــَﺮﯼ ﻫـا…

ﮔــﺂﻫﯽ ﺩﯾــﺪاﺭ ﺍﺯﺳــَـﺮ ﺍﺟـﺒـاﺭ…

ﻧــَـﺒـﻮﺩَﻥ ﻫا …

ﻧـَـﺪﯾــﺪَﻥ ﻫــا .…

ﯾــَـﻌـﻨـﯽ ﺑــُـﺮﻭ !..

وای که من ﭼـِـﻘـَـﺪﺭﺧِــﻨـگــﻢ !.


******************************


من فاحشه نیستم.

چشمهای هرزه تو مرا فاحشه میبیند،

نگاه هرزه ات را از من بگیر..

خواهی دید با عصمت تر از توام...!!!                                                                                                                                     
نوشته شده در 5 مرداد 92 ساعت 20:28 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت