تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - دِلــــم بآزم گِرفته


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

مـــآدرم نـمـــآز مـےخـوانـد و مــن آواز [!]

عقــایـدمــآن چقـــدر فــرق دآرد .../!

او خــدآے خـودش رآ دآرد منـــم خــدآے خـــودم را ...

خــداے او بــر روـےِ قــآنـون و قـآعـده استـــ و از قـدیـــم همیـن بـوده /!

خــداے مــن بــر اسـاس نیـــازم و تجــربیــاتـم استـــ

و هــر روز کـآملـتــر از دیـــروز استـــ .../!

او خــدا را در کنــج خــآنــہ و معـجــزه مـےبیـنــد ...

مـن خـدا را در آسمــان هـا و درون خـودم (!)

در قطــره اے بــآران ... بغـض هایـے پــر از اشکـــ ...

در شـادے از تــہ دل ... در ثـآنیــہ بـہ ثـآنیــہ زنـدگیـــم /!

او جلـــوـےِ خـدآیـش سَجـده مـےکنــد .../!

ولــے مـن در آغـوش خــدآیـــَـم آرامـ مـےگیـــرم ...

نمـےدانـــم . . . /!

خـداے مــن واقـعــےتـــر استــــ یـــا او /؟!

دیــن مــن بہـتــــر استـــ یـا او .../؟!
اگــہ یــہ روز دختـر دار بشـم فـقط یـہ چیــزے بهش میگـم . . ./ .

اونـم اینـ ـہ: دختـرم (!)

همــانند نـارنگـے نبـاش ڪـــہ با یـك اشـاره لخـت شـوے (!)

پـُرتقال بـاش، ڪــہ مجـبور شـوند بـراے جسـمت چـاقو بڪشـند . . . /.                                                             

نوشته شده در 29 مرداد 92 ساعت 16:41 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت