تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - اگر هزاران دست به سویم دراز شود !!! پــــــــس خواهم زد… تنــــــــــها … تمنای دستان تـــــــــــو را دارم …


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایمﭼـــﻪ ﻟــــﺬﺗﯽ ﺩﺍﺭﻩ ﺻـــﺒﺢ ﺑﻠﻨﺪ ﺑﺸـــﯽ ﺑﺒﯿﻨـــﯽ ﯾﻪ ﻧﺎﻣـــﻪ ﺑﻪ ﺁﯾﻨـــﻪ ﯼ ﺍﺗﺎﻕ ﭼﺴـــﺒﯿﺪﻩ ﺷـــﺪﻩ :
ﺳﻼﻡ ﺩﻟﯿـــﻞِ ﺯﻧﺪﮔـــﯽ !
ﺻﺒـــﺢِ ﻗﺸﻨﮕـــﺖ ﺑﺨــــﯿﺮ
ﺍﻣـــﺮﻭﺯ ﻧﻤـــﯽ ﺧﻮﺍﺩ ﺑـــﺮﯼ ﺳــــﺮِ ﮐﺎﺭ
ﭼﻤـــﺪﻭﻥ ﺟﻤــــﻊ ﮐـــﻦ ﻣﯽ ﺧﻮﺍﯾـــﻢ ﺑﺮﯾﻢ ﺳــــﻔﺮ
ﭼﻤـــﺪﻭﻥ ﻧﺒﺴـــﺘﻢ ﮐـــﻪ ﺑـــﻪ ﺳﻠﯿــــﻘﻪ ﯼ ﺧــــﻮﺩﺕ ﺑﺮﺍﻡ ﻟﺒــــﺎﺱ ﺑــــﺰﺍﺭﯼ
ﺷـــﺐ ﭘـــﺮﻭﺍﺯ ﺩﺍﺭﯾــــﻢ ..
ﻧﻤـــﯽ ﮔـــﻢ ﮐـــﺠﺎ ﮐـــﻪ ﻏﺎﻓﻠﮕﯿـــﺮ ﺷــــﯽ !
ﺭﺍﺳﺘـــﯽ :
ﻗﺮﺑـــﻮﻥِ ﭼﺸـــﻤﺎﺕ ﺑــــﺮﻡ ﮐـــﻪ ﺍﻻﻥ ﻣﺘﻌﺠـــــﺒـﻪ ﻭ ﻣﯽ ﺩﻭﻧـــﻢ ﺍﮔـــﻪ ﺍﻭﻧـــﺠﺎ ﺑـــﻮﺩﻡ
ﺟﯿــــﻎ ﻣـــﯽ ﺯﺩﯼ ﺑﻐــــﻠﻢ ﻣـــﯽ ﮐـــﺮﺩﯼ
ﭘــــﺲ ﻟﻄفــــﺎ ﺟﯿـــﻎ ﻭ ﺑﻐـــﻞ ﻭ ﯾــﻪ ﺑــــﻮﺱ ﮐـــﻨﺎﺭ ﺑـــﺰﺍﺭﺗﺎ ﺭﺳﯿـــﺪﻡ ﺗﺤﻮﯾــــﻠﻢ ﺑـــﺪﯼ !

ﺩﻭﺳـــﺖ ﺩﺍﺭﻡ ﻫﻤـــــــﺴﻔﺮِ ﺯﻧﺪﮔﯿــــــﻢ


سنگین كام می گیری مرد ..!
گم كردن خاطراتی كه پی اش میگردی تقصیر ریه های تو نیست !
دود كن كسانی كه باعث سنگینی كام سیگارت شده اند...
آنها لیاقت آن خاطرات را ندارند ...نوشته شده در 26 آبان 92 ساعت 08:30 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت