تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - .......از زنــــدگــــــیـــ ـــتــــــــــــ لــــذتــــــــ بـــ ــبـــــر،حــ ــتــــی اگــــ ــر تـــ ـــنــــ ــــهــــایــــ ـــی!.......


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

ﻭﻗﺘﻲ ﻳﮑﻲ ﺑﻬﺖ ﻣﻴﮕﻪ:
ﻧــﻤﻴﺨﻮﺍﻡ ﮐﺴﻲ ﺍﺯ ﺩﻭﺳﺘﻴﻤﻮﻥ ﺑﺎﺧﺒﺮ ﺑﺸﻪ !
ﻳﻌﻨﻲ ﺍﻳﻨﮑﻪ:
ﺗﻮ ﺍﻧـــﻘﺪ ﻭﺍﺳﻢ ﮐﻮﭼﯿﮑﻲ ﮐﻪ ﺩﻭﺱ ﻧــﺪﺍﺭﻡ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﺰﺭﮔﺘﺮﻣﻮ
ﺍﺯ ﺩﺳﺖ ﺑــــﺪﻡ


دوستی یک مسئولیت است نه یک فرصت!!!!


بعد از تو از لج تو ___با کلی پلمپ شده پشت به پشت عشق بازی کردم
بعد از تو از لج تو ___به کلی باکره تجاوز کردم
این هارو از اوج سوزاندم و به خاکستر تبدبل کردم
بعد از تو از لج تو ___ با هرزه ها در خیابان شهر قدم زدم
بعد از تو از لج تو ___ با آتشِ پوکه های سیگارم سرنوشتم را رقم زدم
نگران نباش منظورم سیگار بود

ﻣﺘﻨﻔﺮﻡ
ﺍﺯ ﻭﻗﺘﺎﯾﯽ ﮐﻪ
ﺣﺎﻝ ﺧﻮﺷﻢ
ﯾﻪ ﺩﻓﻪ ﻋﻮﺽ ﻣﯿﺸﻪ ....


ﺧﻮﺷﺒﺨﺘـــﯽ ﯾَﻨــﯽ ﯾــڪ ﺑﺎﻟڪــטּ ، ﺩﻭ ﺻﻨــﺪﻟﯽ ﻭ ﯾــڪ " ﺗــツــﻮ " . . .(!)
ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــﯽ ﯾَــﻨﯽ ﺯﻧــﮓ ﻫﺎے ﻏﯿـــﺮ ﻣﻨﺘــﻈﺮﻩ . . .
ﺟﻤــﻠﻪ ﻫــﺎے ﻋﺠﯿــﺐ ﻭ ﺩﻭﺳــﺖ ﺩﺍﺷﺘــטּ ﻏــﺮﯾﺐ . . .
ﯾَﻨــﯽ ﻭﻗﺘــﯽ ﺑﺎﺭوטּ ﺑﺒــﺎﺭﻩ ﻭ ﻫــﻮﺍ ﺳـﺮﺩ ﺑﺎﺷـــہ ﺩﻟـﺖ ﺩﯾﮕـہ ﺑﻬﺎﻧــہ ﻧﮕـﯿﺮﻩ ، ﺗﻨـﮓ ﻧﺸــہ ، ﻏﻤــﮕﯿـטּ ﻧﺸـہ . . .
ﯾَﻨــﯽ ﻋﮑﺴـہــﺎے ﺩﻭ ﻧﻔﺮﻩ
ﯾَﻨـــﯽ ﺁﺭﺍﻣﺶ ، ﺁﺭﺯﻭ ﻫـﺎے ڪﻮﭼــڪ ﻭ ﺑــﺰﺭﮒ ، ﻫﺪﻓـہــﺎے ﺑﻠﻨﺪ ، ﺁﯾﻨﺪﻩ ﺍے ﺷﯿــﺮﯾـטּ . . .
ﻭ ﺧﻮﺷﺒﺨﺘــﯽ ﯾَﻨـــﯽ ﺩﺍﺷﺘـﻦ ﯾـڪ " ﺗــツــﻮ" . . . /


+دوست داشتن به تعـداد دفعات گفـتن نیست...حسیست که باید بــی کلام هم لمـس شود../


+
تک تک پُک هآیے کہ بہ سیگآر میزنم ... با منے... [ ! ]نوشته شده در 7 بهمن 92 ساعت 00:41 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت