تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - :(


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

مُنتَظِرَمـ ، مُنتَظِرِ اونـی کهـ بیـادو دیوونِگیـامــو بِفَهـمهـِ ...

اونـی کهـِ میگَمـ میخـوامـ

جیغـ بِزَنَمـ نَگـهـِ هـیسـ زِشتهـِ ،

بِگهـِ 1 ، 2 ، 3 

اونـیکهـِ وَختـی باشـ باشـ

میرَمـ دَریـا نَشینیمـ

یهـِ گوشهـِ و فَقَد حَرفـ بِزَنیمـو دَریـارو نِگـا کُنیمـ ..

آبـ بِپاشیمـ تو صورَتــِ هَمـ ،

نَتَرسیمـ از حَرفـِ مَردُمـ ،

بِگَمـ زِندِگیـهـِ خودَمهـِ ، دِلَمـ میخـواد دیوونـهـِ باشَمـ ..

کَسـی کهـ وَقتـی بارونـ شَدید شـُد

بگهـِ وـآی چِ بارونـی ،

بَدَمـ کاپشَنِشـو بِگیـرهـِ بالـا سَرِمونـو بُدوییمـ ،

بِگهـِ یکـی از یِکـی دیوونهـِ تَر ،

بَدِشَمـ بِزَنیمـ زیرِ خَندهِ و مَنَمـ

عِشقـ کُنَمـ اَز خَندیدَنِشـ .. 

کِسیکهـ وَختـی میریمـ مِهـمونی

حَواسِشـ بِهـِمـ باشهـِ !

وَختـی مَجـبورَمـ تو یهـِ جَمعـِ کِسِلـ کُنَنـدهـ

حَرفـآیِ خـالهـِ زَنَکیشـونـو تَحَمـُّلـ کُنَمـ بِهـِمـ اِسـ بِدهـ :

قیـافَشـو ، دارهـِ زَجـر میکِشهـِ هـا !!

دیوونهـِ کَردَنـ اینـ دیوونـه رو ..!

پـاشو بریمـ خونهـِ  خانومَمـ ..

خَنـدَمـ بِگـیرهـِ 

نِگـاشـ کُنَمـ 

چِشمَکـ بِزَنهـِ 

بَدَمـ با هـِزارتـا بَهـونهـِ از اونـ مِهـمونـی خَلاصـ

شیمـو وقتـی اومَدیمـ بیرونـ

با هَمـ بِزَنیمـ زیرِ خَنـدهـِ و تـا نصفهـ هـایِ شَبـ

خیابونـارو با هَمـ دور بِزَنیمـو بِ چیـزایِ اَلَکـی بِخَندیمـ ..

کَسـی کهـ بی مُقَدَّمـهـِ بِبوسَتـَمـ !

کَسـی کهـِ بی مُقَدَّمـهـ بپَرَمـ بَغَلِشـ 

کسـی کهـِ کِنـارِشـ خودِ خودَمـ باشَمـ ،

یهـِ دُختـَرِ دیوونهـِ /..

مَنـ واسهـِ یهـ هَمچینـ دیوونهـِ ای هَستیمـو میدَمـ ....!


:)


دِلَمـ تَنگـ شُدهـ برـای

همهـِ ی گَذَشتهـ هـای دور ،

برـای زِندگـی نُرمـالـ گذَشتَمـ کهـِ دُختـَر کوچولویِ

خوشحـالـی نَقشـِ اصلـی را ایفـا میکَرد

نهـ الآنـ کهـِ یهـِ دُختـرِ عَصَبـی

و ناراحَتـ جایگزینِشـ شده ،

دِلَمـ تنگـ شدهـ براـی خود واقعیمـ

و اونـ دُختـَر کوچولویِ شیطونـ ...

دیگهـ بهـِ هیچکَسـ نمیگَمـ ،

برا هَرکـی خواستَمـ دَردو دِلـ کنمـ

یا یهـِ پوزخَنـد زدهـ یا هنوز حرفـِ مَنـ تَمـومـ نشدهـ

میـاد سفـره ی دِلِشـو وا میکنهـ براتـ ...

هعـ !!


اگه هنوز دوسم داری ،بیا برگرد

منو از فاصله کم کن بیا برگرد

مگه تو نمی شنوی برات میخونم

بیا برگرد که بریدم نمی تونم

نمی تونم،نمی تونم ،نمی تونم

من هنوز دیوونت هستم

فضای خونه سوت وکوره

همه چراغا خاموشه

موزیک غمگین ، سیگار ، شمع هایی که روشن

دارن مثل من میسوزن و اشک پشت اشک

یه عالمه گریه دل و دلداری میدم که شاید

دور بودن خیره

چشام افتاد به کادویی که، هه .. خریدی واسم

انگار سال پیش دیروز بود

گفتم زنگ میزنه بازم

به خیالم میگفتم این فاصله طولانی نمیشه

نهایتش گفتم چند ساعته،بیشتر که نمیشه

حالا به کجا رسیدم که یک سال گذشته

ولی هنوز با من قهری

یعنی تو این مدت با کی بودی؟ کجای این شهری؟

♫♫♫


:(
نوشته شده در 18 فروردین 93 ساعت 22:31 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت