تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - روزای تکراری


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم

xko1aggv41aghzc6mme0.jpg


بـه آغـوشم بـرگـرد
ازدحام و پایکوبـی را کـه ازپس پنـجره میبیـنی
چـیزی جـز اسـتفراغ مـکرر تاریـخ نیسـت

+ روزای تـکراری کاش تـمام بـشه (!)نوشته شده در 1 مرداد 93 ساعت 14:24 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت