تبلیغات
◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √► - + روزه مَزخرفــى بود..


◄√ כلــَـم گِــــــرفتـﮧ از פֿــیلے ـهآ،از ایـלּ כُنیاے پَست √►

مـפֿـاطب פֿـاصے نـכارכ نوشتـﮧ هایم، اما تا כلت بـפֿـواهـכ.. همـכرכ כارכ، כاغِ تمامِــ نوشتـﮧ هایم- سَلام..
+ سَلام : )
- داداش سیگــار دارى؟؟
+ هــوم؟؟آهـآ اره بیــآ..
- اینوقــت شَب ساعَت 2،تـو پاركـ اینجا چیكار میكُنـى؟

+ دلــم گرفتـه بود...حــالـَم خوش نبود هواى خونـه واسـَم سنگیــن بود.
اومـَدَم بیرون قدم بزنـَم سیگار بكشـَم.

- هـووومـ..مَنَــم همیـ ـن طور..

+ چِرا؟

- چیزِ خاصـى نَبود..فَقَط سره شــَب شامِ مورد علاقَشُ داشتیــم..
مامانـَم با اهنگ مورد علاقـَش واسـَمون رقصیــد.
بعــدَم خواهرم داشــت كتاب مورد علاقَشُ میخوند..
تو یه كَلام یادِش اُفتادَم.

+ هــى داداش بیــخیـآل..امروز خودِشُ دیــدَم..تَنهـا نبود..
اولیــن كارى كه كردم چِشامُ بستـَم..اینقدر چشم بسته وسط خیابون مونــدَم تا رَفت.

- هــوم...مُتاسفــم واسَت داداش..فكرتُ مشغولِش نَكُن.

+ نرفتـَم خونه..یه راســت رفتــَم بُرج آموت..رفتـَم بالاتریــن طبقـَش..رو پُشت بــوم..
خواستـَم خودَمُ پرت كُنــَم پاییــن..

- پَ چرا نكردى؟
+ صداى اذانُ شنیـدَم.
- ...
+ روزه مَزخرفــى بود..
- سیگــاره خوبیــه داداش..ممنــون به خاطرش..


نوشته شده در 17 شهریور 93 ساعت 14:11 توسط peyman yosefi نظرات | |
طراح قالب پیچك دات نت